bootstrap template

Privacy Statement


WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn een ICT onderneming die een consultancy rol vervult bij de invullling van ICT diensten en producten. Wij verwerken een kleine hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

1. WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U:
contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

2. WIJ VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
het aangaan en/of uitvoeren van opdrachten en/of het geven van advies over onze producten;
het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS
3.1 Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een product of een dienstverlening;
het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. 
de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. VERZOEK PERSOONSGEGEVENS
5.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Binnendijk 8, 5345RD Oss of stuur een email naar info@q-bits.nl.
5.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.
7.2 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. WIJZIGINGEN
8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. HEBT U VRAGEN OF KLACHTEN?
9.1 Hebt u vragen over ons privacy statement of hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg) door middel van een email naar info@q-bits.nl.
9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder kunt U de Q-BITS algemene voorwaarden inzien.

Adres

Binnendijk 8 
5345 RD Oss

Contact

Email: info@q-bits.nl
Mobiel: +31 6 5287 5040